ผลการศึกษาพบการสนับสนุนของภาครัฐและการพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถ เป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนการขยายตัวของฟินเทคสีเขียว

โกอิมแพกต์ (GoImpact) บริษัทด้านการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) และความยั่งยืน ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยจีนแห่งฮ่องกง ได้เผยแพร่รายงานวิจัยในหัวข้อ ‘สำรวจระบบนิเวศฟินเทคสีเขียวในเอเชีย: ข้อมูลเชิงลึกจาก 5 เศรษฐกิจกลุ่มเอเปค'(Exploring the Green Fintech Ecosystem in Asia: Insights from Five Economies in APEC) โดยรายงานฉบับนี้พบว่า การสนับสนุนของภาครัฐมีบทบาทที่สำคัญและจำเป็นในการเอื้ออำนวยการพัฒนาฟินเทคสีเขียว ขณะที่การขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถเป็นประเด็นที่สร้างความกังวลร่วมกันในทั้ง 5 เศรษฐกิจในภูมิภาคนี้

รายงานภาคอุตสาหกรรมฉบับนี้ให้คำนิยามฟินเทคสีเขียวว่าเป็นกิจกรรมทางการเงินที่ใช้เทคโนโลยีสีเขียวให้เป็นประโยชน์ ซึ่งทำให้เกิดผลลัพธ์ทางสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น โดยรายงานฉบับนี้เกิดขึ้นจากองค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่ สิ่งแวดล้อม การเงิน และเทคโนโลยี

ผู้เชี่ยวชาญภาคอุตสาหกรรมจาก 5 เศรษฐกิจในเอเปค ซึ่งได้แก่ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงของจีน (“ฮ่องกง”) อินโดนีเซีย สาธารณรัฐเกาหลี (“เกาหลี”) สิงคโปร์ และไทย ได้เรียกร้องให้ผู้กำหนดนโยบายสร้างสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมเพื่อให้ฟินเทคสีเขียวขยายตัว จากข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญ รัฐบาลต่าง ๆ สามารถช่วยนำเสนอโครงการที่เป็นแรงจูงใจสำหรับสตาร์ทอัพที่จะพัฒนาในขอบข่ายนี้ และเป็นหัวหอกนำการเปลี่ยนแปลงด้วยการกำหนดกรอบการทำงานด้านกฎระเบียบที่ยั่งยืน และบังคับให้มีการเปิดเผยข้อมูล การรายงาน และเกณฑ์พิจารณา

รายงานดังกล่าวเสนอว่า สถาบันการเงินควรยอมรับวาระความยั่งยืน เพื่อให้บรรลุประเด็นสำคัญ 3 ประการ ได้แก่ ผลกำไร ผู้คน และโลก รายงานยังอธิบายต่อไปว่า เมื่อพิจารณาจากสภาวะแวดล้อมภาคธนาคารที่มีการแข่งขันกันในปัจจุบัน และการขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถทั่วโลก สถาบันการเงินจึงควรใช้สถานะที่โดดเด่นในระบบนิเวศทางธุรกิจให้เป็นประโยชน์ เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านความยั่งยืนภายในมากขึ้นเพื่อส่งเสริมวาระด้านความยั่งยืน

รายงานนี้ได้ทำการศึกษานโยบาย ตลาด และโอกาสที่เกี่ยวกับบทบาทของฟินเทคในการขับเคลื่อนการเงินสีเขียวใน 5 ประเทศในเอเปค ผ่านการวิจัย สัมภาษณ์ รวมทั้งการสนทนากลุ่ม ซึ่งมีสตาร์ทอัพฟินเทคสีเขียว องค์กรของรัฐบาลและกึ่งรัฐบาล สมาคมที่เกี่ยวกับฟินเทคสีเขียว และสถาบันการเงินเข้ามามีส่วนร่วมด้วย

ดาวน์โหลดข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับเต็มที่มีผลการศึกษาสำคัญจากรายงานฉบับนี้ได้ที่: https://www.bschool.cuhk.edu.hk/press-releases/exploring_the_green_fintech_ecosystem_in_asia_insights_from_five_economies_in_apec

Email

media123