ข่าวประชาสัมพันธ์

มจพ. เปิดบ้านต้อนรับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เข้าศึกษาดูงาน

ผศ.วรวิทย์ จตุรพาณิชย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กล่าวต้อนรับ ผศ.ดร.ชนัญญ์ชัย วุฒิธันยาวัฒน์ รองอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พร้อมด้วย ผศ. ดร.รักนรินทร์ แสนราช รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง ผศ. ดร.สราวุฒิ สืบแย้ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป นางสุธาสินี
บุญประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกองคลัง นางมุกดา จงชนะชววัฒน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยศึกษาดูงานด้านการเงิน – งบประมาณ และด้านโยบายและแผน งานบริหารและพัฒนาคุณภาพ วิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึงการวางแผนยุทธ์ศาสตร์และการประเมินผลสถาบัน ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

LINE_ALBUM_ดูงาน_๒๒๑๑๒๕_27.jpg.1.22.jpg

Email

prkmutnb