วว. จัดประชุมกรรมการ ที่ปรึกษา และผู้แทนสมาชิก ชมรมรัฐวิสาหกิจเพื่อสังคม ครั้งที่ 1/2566

ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในฐานะประธานชมรมรัฐวิสาหกิจเพื่อสังคม (ชรส.) เป็นประธานการประชุม กรรมการ ที่ปรึกษา และผู้แทนสมาชิกชมรมฯ ครั้งที่ 1/2566 โดยมีระเบียบวาระการประชุมสำคัญ ได้แก่ การดำรงตำแหน่งประธาน ชรส. ผลการดำเนินงาน รายงานสถานะการเงินในปี 2564 – 2565 และการแต่งตั้งกรรมการ ชรส. ในการนี้ ผู้ว่าการ วว. ได้ส่งมอบภารกิจให้แก่ ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ในโอกาสได้รับความไว้วางใจจากผู้แทนทุกรัฐวิสาหกิจให้ดำรงตำแหน่งประธานชมรมรัฐวิสาหกิจเพื่อสังคมคนใหม่ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 อาคาร Admin วว. เทคโนธานี คลองห้า จ.ปทุมธานี และโปรแกรม Zoom Metting ทั้งนี้ ชรส. เป็นการรวมกลุ่มของรัฐวิสาหกิจ ที่มีวัตถุประสงค์หลักในการสนับสนุนช่วยเหลือชุมชนผ่านการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม

1672824528987.jpg

Email

กองประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)