วันเสาร์, พฤษภาคม 18, 2024
Latest:
ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. MOU กับวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก

รศ.ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ พร้อมด้วย รศ.ดร.บัณฑิต สุขสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และผศ.ดร.สุชัญญา โปษยะนันทน์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ บาทหลวงพรจิต พูลวิทยกิจ, SDB อธิการวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก พร้อมด้วยบาทหลวงมณฑล โรจนสุทัศนกุล, SDB ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก และบรอเดอร์จิตติ อุปการ, SDB รองผู้อำนวยการและที่ปรึกษาแผนกไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนานวัตกรรม งานวิจัยและเทคโนโลยีด้านการจัดการศึกษา และพัฒนาบุคลากรของทั้งสองฝ่ายให้มีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานวัตกรรม งานวิจัยและเทคโนโลยีด้านการจัดการศึกษา ด้วยการจัดฝึกอบรมสัมมนาและการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญา รวมทั้งการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลังจากเสร็จพิธีลงนามผู้บริหารและคณาจารย์จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ได้เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนของแผนกต่างๆ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก

LINE_ALBUM_mou-ดอนบอสโก_๒๓๐๑๒๐_8.jpg.3.jpg

Email

prkmutnb