บริษัท ไฮไลฟ์ ไอบีซี จำกัด และ บริษัท ไฮไลฟ์ โกลบอล ฟู้ดส์ จำกัด เป็นบริษัทในเครือ ไฮไลฟ์ กรุ๊ป มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ ก่อตั้งโดย มิสเตอร์ ชูโบดีบ ดัส ดำรงตำแหน่งควบคู่กับประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม (Group CEO) และมีคณะกรรมการบริษัทเป็นชาวต่างชาติและชาวไทยร่วมกัน โดยบริษัท ไฮไลฟ์ ไอบีซี จำกัด (Hylife IBC) เป็นบริษัทแม่ในกลุ่มบริษัทไฮไลฟ์ จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการด้านคำปรึกษา การวางแผน ประสานงานทางธุรกิจ รวมถึงบริการด้านการเงินแก่วิสาหกิจในเครือบริษัทไฮไลฟ์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ซึ่งได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ประเภทกิจการศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ (Inter Business Center: IBC) ที่ผ่านมา

และบริษัท ไฮไลฟ์ โกลบอล ฟู้ดส์ จำกัด (Hylife Global Food) ดำเนินธุรกิจผู้ผลิตและส่งออกอาหาร ภายใต้การบริหารงานของ ดร. บัณฑิต จำรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ซึ่งบริษัทฯ เพิ่งได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ในกิจการประเภทการผลิตหรือถนอมอาหาร เครื่องดื่ม วัตถุเจือปนอาหาร (Food Additive) หรือสิ่งปรุงแต่งอาหาร (Food Ingredient) โดยใช้เทคโนโลยีอันทันสมัย Smart Factory Design ด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลจากเครื่องจักรต่างๆ เข้ากับระบบ Smart Dashboard เพื่อช่วยติดตามประสิทธิภาพการผลิตและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ (Traceability System) นอกจากนี้ ยังได้วางแนวทางการออกแบบระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) ที่มีการเชื่อมโยงกับกระบวนการผลิตแบบกึ่งการทำงานที่ท่วงทันเวลาปัจจุบัน เช่น Smart Warehouse Management System (WMS) ที่ช่วยในการวางแผนการผลิต ควบคุมต้นทุน ควบคุมสินค้าคงคลังและสามารถส่งมอบสินค้าได้ตามแผน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า สินค้าแบรนด์หลักของทางบริษัทฯ คือ FUNCO และ FRESHCO ซึ่งมีกลุ่มสินค้า 5 กลุ่ม ได้แก่ ผักและผลไม้อบแห้ง ผัก/ผลไม้ตัดแต่งสดพร้อมทานและแช่เยือกแข็ง ผักและผลไม้กรอบ (ด้วยกระบวนการทำแห้งแบบสุญญากาศ) ผักผลไม้และธัญพืชขึ้นรูปแบบแท่งหรือกลมสำหรับให้พลังงาน และเครื่องดื่มที่ให้ประโยชน์แก่สุขภาพ (Functional Beverage) โดยคาดการณ์ว่าจะมียอดขายจากการพัฒนาต้นแบบสินค้าและทดลองตลาดราว 50-60 ล้านบาท บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะนำระบบคุณภาพอย่าง GHPs (Good Hygiene Practice), HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) และระบบคุณภาพสากล BRC (British Retail Consortium) GLOBAL STANDARDS มาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบและควบคุมกระบวนการผลิต ให้สินค้ามีทั้งรสชาติน่ารับประทานและมีความปลอดภัยด้านอาหารซึ่งได้มาตรฐานการควบคุมกระบวนการจากแปลงปลูกส่งต่ออย่างดีจนถึงมือผู้บริโภค

ADVERTISEMENT

ทางกลุ่มบริษัท ไฮไลฟ์ มุ่งมั่นที่จะขยายตลาดการจ้างงานและกระจายรายได้สู่ชุมชนเพิ่มมากขึ้น จากการได้รับการสนับสนุนการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) การลงทุนในภาคเอกชนของทางบริษัทฯ จะมีส่วนร่วมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

BOI_1_1200.jpg

Email

Hylife Group