คณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี รับนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และผู้กำลังที่ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 (ปวช.) เข้าศึกษาต่อปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 ดังนี้ TCAS1 ในโควตาเรียนดี โควตา Portfolio และ โควตาโรงเรียนเครือข่าย เปิดรับจำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรนวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (IPD) หลักสูตรวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ (FSM) และหลักสูตรวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ (FSN) รายละเอียดดังนี้ 1) ระดับปริญญาตรี 4 ปี ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์อาหารและการจัดการ (FSM) สาขานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ (FSN) และ 2) ระดับปริญญาตรี (เทียบโอน) 2.5 ปี ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ (FSN) คุณวุฒิผู้สมัครและคุณสมบัติทางการศึกษาผู้สมัคร
โควตาเรียนดี
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายก่อนปีการศึกษา 2566 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับอยู่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือศึกษาอยู่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 (ปวช.)
2.เรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และมีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX)
จนถึงภาคการศึกษาที่ 2/2565 ไม่ต่ำกว่า 2.75
โควตา PORTFOLIO/ โควตาโรงเรียนเครือข่าย
1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายก่อนปีการศึกษา 2566 หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือศึกษาอยู่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 (ปวช.)
2. เรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และมีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) จนถึงภาคการศึกษาที่ 2/2565 ไม่ต่ำกว่า 2.00
2.1 สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงก่อนปีการศึกษา 2566 หรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2 (ปวส.) เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2.5 ปี ในสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
การรับสมัคร Download ระบียบการรับสมัครและสมัครทางได้ที่ www.admission.kmutnb.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ – 5 มกราคม 2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 17 มกราคม 2567 www.admission.kmutnb.ac.th และ www.agro.kmutnb.ac.th สอบสัมภาษณ์วันที่ 20 มกราคม 2567

ประกาศรายชื่อผู้ผลสอบผ่านการคัดเลือก วันที่ 24 มกราคม 2567 สอบถามรายละเอียดได้ที่ ผศ.ดร.ภัควัฒน์ โทรศัพท์ 099-414-5225 คุณธิราพร โทรศัพท์ 037-217-300 ต่อ 7900 อ.ดร.สุกัญญา โทรศัพท์
080-449-2050 คุณชลันตา โทรศัพท์ 064-325-6307 เว็บไซต์ www.grad.admission.kmutnb.ac.th Facebook คณะอุตสาหกรรมเกษตรดิจิทัล มจพ.ปราจีนบุรี และ line@aikmutnb

ADVERTISEMENT

383830439_820533403407065_6330635592024822545_n.jpg.2.jpg

Email

ิิkmutnb