มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษา เพื่อขอรับทุนต่อเนื่องจนจบหลักสูตรการศึกษา 4 ปี
ตามโครงการ “ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อผู้เรียนดีมีศักยภาพเป็นเลิศ รุ่นที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2566”
จำนวนเงินทุน 60,000 บาท / ปี

นิสิต นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดีเด่น สนใจในนวัตกรรมหรือวิจัย และศึกษาอยู่ในสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร โภชนาการ สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม ในสถาบันการศึกษา 10 แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถดูรายละเอียดเพื่อขอรับทุนได้ ดังนี้

ADVERTISEMENT

โดยนิสิต นักศึกษาที่สนใจสมัครขอรับทุน สามารถเข้าไปกรอกใบสมัครทางระบบออนไลน์ได้ที่
http://scholarship.ajinomotofoundation.or.th หรือสแกน QR Code ที่อยู่ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ทุน ฯ

หากต้องการดูรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติม สามารถคลิกลิงก์ดาวน์โหลดเอกสารระเบียบการรับสมัคร
และขั้นตอนการกรอกใบสมัครได้จาก Link ด้านล่าง

Link ระเบียบ
https://www.dropbox.com/sh/sneatsajvfpy9fg/AAAkOdOalDhNHyV1jkrjukmda?dl=0

Link เว็บไซต์สมัครทุน
https://scholarship.ajinomotofoundation.or.th/th

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Facebook page: Ajinomoto Talent Scholarship
อีเมล [email protected]
โทร 02-247-9547
มือถือ 081-1452780 และ 082-6141914 (เฉพาะวันและเวลาทำการ จ-ศ 08.00 – 17.00 น.)
*** ผู้สมัครขอรับทุน จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่มูลนิธิฯ กำหนดไว้ และการส่งเอกสารจะต้องมีการกรอกข้อมูล และแนบเอกสารต่างๆ ให้ครบถ้วน***

ATS-2023-banner_Resize.jpg

Email

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ