เช้าวันที่ 18 มิย. 67 (เวลา 07.00 น.) นายสมเกียรติ เจษฎารมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมสภากาแฟจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 6/2567 เพื่อร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบไม่เป็นทางการสำหรับภาครัฐ และเอกชน ของจังหวัดลำพูน เป็นการประชุมนอกรูปแบบที่จัดขึ้นเดือนละหนึ่งครั้ง โดยสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปตามหน่วยงานต่างๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง พูดคุย และเสนอข้อราชการ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของแต่ละหน่วยงานให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับทราบ ซึ่งจะนำไปสู่การประสานงานและเสริมสร้างความร่วมมือ ในการทำงานระหว่างกันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ณ เดอะ แกรนด์จามจุรี รีสอร์ท ลำพูน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง เป็นเจ้าภาพ โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานฯ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ปลัดจังหวัดลำพูน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ ภาคีเครือข่าย เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน

448461756_802753275373265_6800289452089051306_n.jpg

ADVERTISEMENT

Email

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน