ดั๊บเบิ้ล เอ เปิดบ้านต้อนรับน้อง ๆ นักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าเยี่ยมชมการผลิตเยื่อและกระดาษครบวงจรที่ใช้เทคโนโลยีชั้นนำที่มีระบบบริหารจัดการตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 จนเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและส่งออกไปแล้ว 145 ประเทศทั่วโลก นอกจากนี้ยังได้เข้าใจที่มาของวัตถุดิบ “ต้นกระดาษ” จากไม้ปลูกของเกษตรกร โดยไม่ใช้ไม้จากป่าธรรมชาติ ซึ่งมีส่วนช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ให้เกษตรกร และยังเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดโลกร้อนอีกด้วย พร้อมทั้งการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผ่านการนำเสนอด้วยรูปแบบภาพยนตร์ระบบ 4 มิติ ณ โรงงานดั๊บเบิ้ล เอ จ.ปราจีนบุรี สำหรับสถานศึกษาหรือองค์กรที่สนใจเข้าเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะ สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://openhouse.doubleapaper.com/

6.24-ภาพข่าวเปิดบ้านต้อนรับคณะวิทย์ฯม.ราชภัฎนครราชสีมา.jpg

ADVERTISEMENT

Email

da1991

By da1991