การพัฒนาคุณภาพของสังคมการบริโภค โดยการสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องให้ทั้งผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจ มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงบทบาทของตนตามกฎหมาย เพราะ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เชื่อว่าหากทุกฝ่ายเข้าใจในหน้าที่ของตนเองแล้ว การเอาเปรียบ การละเมิดสิทธิ จะไม่มีสิทธิ์มาสร้างปัญหาอีกต่อไป
พบเห็นการละเมิดสิทธิผู้บริโภค หรือต้องการคำปรึกษา โทรสายด่วน สคบ. 1166

637 Views