IAESTE Thailand รับสมัครนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติไปฝึกงาน ณ ต่างประเทศ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝึกงานด้านเทคนิค (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience A.s.b.l.: IAESTE Thailand) มจพ. เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีที่ 3 – 4 และปริญญาโท-เอก อายุไม่เกิน 30 ปี เพื่อรับทุนฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศของโครงการ IAESTE Thailand ประจำปี 2564 ดังนี้

  • รับสมัครระหว่างวันอังคารที่ 1 กันยายน – 30 ตุลาคม 2563 วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
  • ประกาศสถานที่สอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 18.00 น.
  • สอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 – 12.00 น.
  • ประกาศผลสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 18.00 น.
  • สอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษและวิชาชีพเฉพาะทาง วันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 12 – 13 ธันวาคม 2563 วันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 19 – 20 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี
  • การเรียกนักศึกษาสอบสัมภาษณ์จะเรียกตามลำดับการรายงานตัว
  • ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับทุนฝึกงาน วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 (เรียงตามลำดับคะแนน ) เวลา 18.00 น.
  • ประชุมผู้ปกครอง-นักศึกษาเพื่อรายงานตัว และการพิจารณาเลือกทุนฝึกงาน วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี
  • ชำระเงิน และรับทุนฝึกงาน วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี

นักศึกษาที่สนใจสมัครสอบคัดเลือกเพื่อขอรับทุน สามารถสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ สำนักงาน IAESTE Thailand ชั้น 10 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โทรศัพท์ 02-555-2177, 02-555-2000 ต่อ 1025, 1193, 1194 หรือ Download ใบสมัครได้ที่ www.iaeste-thailand.org

ขวัญฤทัย ข่าว –ภาพ

475 Views