วว. ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “OTOP City 2020” กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง

วว. ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน “OTOP City 2020” กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน “OTOP City 2020

ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จัดขึ้น โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการแถลงข่าว เพื่อขับเคลื่อนบูรณาการดำเนินงานโครงการผลิตภัณฑ์ OTOP หวังกระตุ้นเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดการสืบสานภูมิปัญญา การพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีมาตรฐานสูงขึ้น สร้างคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรม พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP เพิ่มช่องทางตลาดเชิงพาณิชย์ กระจายรายได้ไปยังหมู่บ้าน ตำบล ทั่วประเทศ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งตามนโยบายรัฐบาล

โดยงาน “OTOP City 2020” กำหนดจะจัดขึ้นวันที่ 19-27 ธันวาคม 2563 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ทั้งนี้ วว. จะนำผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ทั่วทุกภูมิภาค ที่ วว. นำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เข้าไปสนับสนุน ส่งเสริมให้ได้มาตรฐานร่วมจัดแสดงและจำหน่ายในกิจกรรมดังกล่าวด้วย (14 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณไอคอนคราฟต์ช้ัน 4 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม กรุงเทพฯ)

263 Views