วว. ให้บริการทดสอบหน้ากากอนามัย รองรับความต้องการภาคอุตสาหกรรม จากภาวะวิกฤตโควิด-19

วว. ให้บริการทดสอบหน้ากากอนามัย รองรับความต้องการภาคอุตสาหกรรม จากภาวะวิกฤตโควิด-19

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) นำศักยภาพและความเชี่ยวชาญ กลุ่มงานบริการอุตสาหกรรม เปิดให้บริการทดสอบหน้ากากอนามัยทั้งแบบใช้ครั้งเดียว และหน้ากาก N95 มุ่งลดความเสี่ยงการติดเชื้อทางการแพทย์ โดยใช้มาตรฐานการทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อรองรับความต้องการของผู้ประกอบการที่ผลิตหน้ากากอนามัย ดังนี้

การทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหน้ากากอนามัยใช้ครั้งเดียว มอก.2424-2562 และ ASTM F2100 ให้บริการทดสอบ ดังนี้

-คุณลักษณะทั่วไปทุกรายการและการทนแรงดึง
-การทดสอบความแตกต่างความดัน
-การทดสอบการต้านการซึมผ่านของเหลว
-การทดสอบการลามไฟ
-การทดสอบการแพ้ทางผิวหนัง
-การทดสอบการระคายเคืองทางผิวหนัง
การทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หน้ากาก N95 ลดความเสี่ยงการติดเชื้อทางการแพทย์ มอก.2480-2562 และ ASTMF 2100 และ NIOSH 42 CFR Part 84 ให้บริการทดสอบ ดังนี้
-คุณลักษณะทั่วไปทุกรายการและการทนแรงดึง
-การทดสอบความต้านการหายใจ
-การทดสอบการต้านการซึมผ่านของเหลว
-การทดสอบการลามไฟ
-การทดสอบการแพ้ทางผิวหนัง
-การทดสอบการระคายเคืองทางผิวหนัง
-การรั่วของวาล์วระบายอากาศออก

ทั้งนี้กลุ่มบริการอุตสาหกรรม วว. มีความพร้อมและความเชี่ยวชาญในการให้บริการด้านการทดสอบและสอบเทียบทั้งสำหรับวัสดุและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานระดับประเทศให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากล นอกเหนือจากการให้บริการทางวิทยาศาสตร์แล้ว กลุ่มบริการอุตสาหกรรม วว. ยังส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้โดยการถ่ายทอดความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่สาธารณะอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

ขอรับบริการและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ กลุ่มงานบริการอุตสาหกรรม วว. โทร. 0 2577 9000,0 2577 9344 ในวันและเวลาราชการ

252 Views