บทสัมภาษณ์ exclusive ผศ.ดร. กฤษชัย ศรีบุญมา มจพ. จัดงาน “62 ปี วิถีใหม่ นวัตกรรมนำไทย ประดิษฐกรรมล้ำสมัย รวมน้ำใจ มจพ.”

บทสัมภาษณ์ exclusive ผศ.ดร. กฤษชัย ศรีบุญมา มจพ. จัดงาน “62 ปี วิถีใหม่ นวัตกรรมนำไทย ประดิษฐกรรมล้ำสมัย รวมน้ำใจ มจพ.”

ผศ.ดร. กฤษชัย ศรีบุญมา รองธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการมหาวิทยาลัยเพื่อความยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) และประธานดำเนินงาน เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยกำหนดจัด งานวันรวมน้ำใจชาว มจพ. ประจำปี 2564 ภายใต้ชื่องาน “62 ปี วิถีใหม่ นวัตกรรมนำไทย ประดิษฐกรรมล้ำสมัย รวมน้ำใจ มจพ.” (“62nd KMUTNB Anniversary: the phase embracing the new normal, innovation-driven national policies, advanced inventions and the community unity”) เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ครบ 62 ปี ในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 07.15 – 10.30 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรำลึกถึงการก่อตั้งมหาวิทยาลัยและเพื่อส่งเสริมความสามัคคีระหว่างคณาจารย์ ศิษย์เก่าและบุคลากร ตลอดจนเผยแพร่ชื่อเสียง และเกียรติภูมิของมหาวิทยาลัย พร้อมกับประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นของมหาวิทยาลัย รวมทั้งผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และเป็นประจำทุกปี

ทั้งนี้ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ (COVID-19) ในประเทศไทย ขณะนี้ก็ยังมีตัวเลขของโรคติดเชื้อเพิ่มขึ้นในแต่ละพื้นที่ ทำให้รูปแบบการจัดงานในปีนี้ต้องจองปรับตัวให้เข้ากับสังคมปัจจุบันและเข้มงวดในมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคที่คำนึงถึงความปลอดภัยและเพิ่มความมั่นใจให้ผู้เข้าร่วมงาน โดยจัดงานรูปแบบ New normal เพื่อสอดคล้องกับมาตรการการเว้นระยะห่าง (Social Distancing) ตามมาตรการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขด้วยการรักษาระยะห่าง และสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าทุกท่าน ฉะนั้น ผู้เข้าร่วมงานต้องลงทะเบียน Check-in และ Check-out ซึ่งถือเป็นเข้าร่วมงานแบบ New Normal ที่มีมาตรการตามรัฐกำหนด เพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงานโดยการลงทะเบียน QR Code ของแอปพลิเคชัน ไทยชนะ/หมอชนะ โดยนำ QR Code มาติดตั้งไว้ที่บริเวณด้านหน้าทางเข้างาน มีจุดคัดกรองระบบสแกน ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้างาน และตั้งจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ไว้ในบริเวณงาน ทั้งก่อนเข้างาน หรือเลิกงาน เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ มจพ. มีมาตรการของการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานในปีนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการมาร่วมงานดังกล่าว

สำหรับกิจกรรมงาน “62 ปี วิถีใหม่ นวัตกรรมนำไทย ประดิษฐกรรมล้ำสมัย รวมน้ำใจ มจพ. ” ได้กำหนดจัดงานและลักษณะของกิจกรรมต่าง ๆ รายละเอียดดังนี้
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00-10.45 น. พิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี จำนวน 13 ราย
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 07.15 – 10.30 น. ถวายภัตตาหารเช้า พิธีทำบุญเจริญพระพุทธมนต์ จำนวน 9 รูป / พิธีรำลึกถึงทวาปูชนียาจารย์ : ศาสตราจารย์ ดร. บุญญศักดิ์ ใจจงกิจ และ Dipl. Ing Karl Stützle ณ ลานทวาปูชนียาจารย์ หน้าอาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน ซึ่งแต่ละกิจกรรมและลักษณะงานจะเป็นรูปแบบ New Normal สอดรับกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ (COVID-19) ได้เป็นอย่างดียิ่ง

อีกหนึ่งกิจกรรมในปีนี้ที่ทาง มจพ. ขอเชิญชวนรวมน้ำใจพี่น้องชาว มจพ. ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน รวมทั้งผู้มีจิตศรัทธา และประชาชนทั่วไปร่วมทำบุญง่าย ๆ ลดหย่อนภาษีได้ ด้วยมหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นว่า การช่วยเหลือผู้ที่ติดเชื้อจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ (COVID-19) มีความสำคัญต่อชุมชน ต่อประเทศชาติ ทำอย่างไรมหาวิทยาลัยจึงจะสามารถช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบภัย และผู้ที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19 และร่วมแบ่งปันน้ำใจ จึงได้จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือขึ้น เป็นกองทุนช่วยเหลือที่ทุก ๆ คน สามารถร่วมบริจาคทรัพย์ตามกำลังศรัทธาที่ “กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยและต้านภัยโควิด มจพ.” การจัดตั้งกองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนวัตกรรมและต่อยอดให้นักวิจัย สามารถสร้างสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ไปสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือสังคมได้ อาทิ ตู้อบฆ่าเชื้อด้วย UV มจพ. มอบให้โรงเรียนช่างฝีมือทหาร โรงพยาบาลวชิร โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลภูมิพล โรงพยาบาลทหารผ่านศึก เตาเผาหน้ากากอนามัยใช้แล้วขนาดเล็กขยะติดเชื้อขนาดเล็ก ที่ใช้สำหรับเผาทำลายหน้ากากอนามัยและขยะติดเชื้ออื่น ๆ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตู้ตรวจโรคโควิด -19 ความดันบวก มอบให้สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร และนวัตกรรม “หน้ากากอนามัย เสริมแผ่นเส้นใยนาโน” จากคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เป็นต้น ผศ.ดร. กฤษชัย กล่าวท้ายที่สุด

มหาวิทยาลัยขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินเพื่อพัฒนาและสร้างนวัตกรรมช่วยเหลือการแพทย์ในสถานการณ์โรคโควิด-19 การระบาดรอบใหม่ สามารถโอนเงินบริจาคได้ที่ ชื่อบัญชี “กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยและต้านภัยโควิด มจพ.” ธนาคารกรุงเทพ สาขา มจพ. เลขที่บัญชี 907-3-50043-2 ใบเสร็จรับเงินในการบริจาคสามารถนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ 200 % สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-555-2000 ต่อ 1604 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02-555-2000 ต่อ 1121, 1166, 1175 หรือเว็บไซต์ มจพ. www.kmutnb.ac.th

ขวัญฤทัย ข่าว

106 Views