TCL SPU พัฒนาศักยภาพคณาจารย์ 3 วิทยาเขต “การเขียน Script และ สร้างสื่อ Animation ด้วยเว็บสำเร็จรูป” ผ่านระบบออนไลน์

TCL SPU พัฒนาศักยภาพคณาจารย์ 3 วิทยาเขต “การเขียน Script และ สร้างสื่อ Animation ด้วยเว็บสำเร็จรูป” ผ่านระบบออนไลน์

วันนี้(31 พ.ค.64) ศูนย์สนับสนันและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศรีปทุม (TLC) จัดโครงการอบรมออนไลน์ “การเขียน Script และ สร้างสื่อ Animation ด้วยเว็บสำเร็จรูป” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธาน กล่าวเปิดโครงการอบรมฯ และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์วรากร ใช้เทียมวงศ์ อาจารย์ประจำคณะดิจิทัลมีเดีย เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ เพื่อพัฒนาศัยกภาพให้แก่คณาจารย์จาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน วิทยาเขตชลบุรี และวิทยาเขตขอนแก่น ที่เข้าร่วม กว่า 85 ท่าน ผ่านระบบ online zoom พร้อมด้วยผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมรับชมผ่าน Facebook Live เป็นจำนวนมาก และมีผลงาน VDO ANNIMATION พร้อมใช้สำหรับเปิดเทอมใหม่นี้อีกด้วย

#SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SripatumUniversity #dek64 #TCAS64 #GATPAT64 #ONET64 #TLC #ศูนย์สนับสนันและพัฒนาการเรียนการสอน

145 Views

1.png

kanokpong