ส.คช. รับมอบช้างพลายพลแสน

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 นายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ รับมอบ “ช้างพลายพลแสน” และเงินบริจาคจำนวน 50,000 บาท เพื่อสมทบเข้ากองทุนศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จากพระครูสังฆรักษ์วีระวัฒน์ วีรฑฒโน (พรหมเมือง) นางสาวิตรี สีทองสุรภณา และญาติธรรม ณ วัดป่าดาราภิรมย์ จังหวัดเชียงใหม่

220 Views

129590-copy.jpg

wanwsit