SPU ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ไพบูลย์ ปัญญาคะโป ได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็น “ศาสตราจารย์”

คณาจารย์คุณภาพ! มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดี กับ ศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ ปัญญาคะโป หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและการพัฒนาเมือง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เนื่องในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์” สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา อนุสาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง ตำแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 2563
ซึ่งมหาวิทยาลัยศรีปทุม มีการพัฒนาและพร้อมให้การสนับสนุนผู้บริหารและคณาจารย์ในการทำผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการออกมาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการพัฒนางานด้านวิชาการอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป

#SPU #ม.ศรีปทุม #Dek64 #TCAS #GATPAT #ONET #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #คณะวิศวกรรมศาสตร์ #ศาสตราจารย์ #สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

202 Views

S__163905567.jpg

kanokpong