มีเงินสักก้อน ลงทุนอะไรดี 

ก่อนนำเงินไปลงทุน สิ่งสำคัญที่สุด คือ ต้องรู้จักประเภทของการลงทุนและช่องทางการลงทุน เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่สูง โดยแบ่งประเภทได้ ดังนี้

1.ฝากเงินกับธนาคาร

ฝากเงินกับธนาคารเป็นช่องทางเก็บเงินที่ง่ายและปลอดภัย ข้อดีคือ มีความเสี่ยงต่ำมาก สะดวก สามารถฝากถอนได้ตลอดเวลา แต่ข้อเสียก็คือผลตอบแทนค่อนข้างต่ำ

2.ลงทุนในตราสารหนี้

ลงทุนในตราสารหนี้หากลงทุนแล้วนักลงทุนจะมีสถานะเป็น “เจ้าหนี้” โดยจะได้รับผลตอบแทนเป็น “ดอกเบี้ย” อย่างสม่ำเสมอตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ และได้รับ “เงินต้น” คืนเมื่อครบกำหนดอายุไถ่ถอน ซึ่งตราสารหนี้ที่สามารถลงทุนได้ทั่วไป เช่น ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล และหุ้นกู้เอกชน ข้อดีคือ ความเสี่ยงค่อนข้างต่ำถึงต่ำมาก ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

3.ลงทุนในกองทุนรวม

ลงทุนในกองทุนรวมกองทุนรวมมีหลากหลายประเภทตามสินทรัพย์ที่กองทุนนั้นๆ นำเงินไปลงทุน ดังนั้น ก่อนตัดสินใจลงทุน ควรศึกษานโยบายการลงทุนแล้วเลือกกองทุนที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ตนเองยอมรับได้ ข้อดีคือ มีผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน (ผู้จัดการกองทุน) คอยดูแลเงินลงทุนให้ ซื้อขายได้ง่าย ผลกำไรที่ได้ไม่ต้องเสียภาษี และกองทุนบางประเภทสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ เช่น กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ส่วนข้อเสียคือ อาจขาดทุนจากราคากองทุนที่ลดต่ำลง และอาจจะมีการจ่ายปันผลไม่ตายตัว ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของกองทุนนั้น

4.ลงทุนในหุ้นหุ้น

ลงทุนในหุ้นหุ้น คือ ตราสารที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของกิจการ ตามสัดส่วนมูลค่าของหุ้นที่ถือครอง ข้อดีคือ มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงในระยะยาว ได้รับส่วนแบ่งกำไรในรูปของเงินปันผลหากกิจการมีกำไร และได้รับกำไรจากการขายหุ้นหากราคาหุ้นเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งกำไรจากการขายหุ้นจะได้รับการยกเว้นภาษีอีกด้วย โดยข้อเสียของหุ้นคือ มีความเสี่ยงสูง นักลงทุนอาจขาดทุนจากการขายหุ้น รวมทั้งการจ่ายปันผลก็ไม่ตายตัวขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทที่เข้าไปถือหุ้น ดังนั้น ควรมีความรู้และศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

ที่มา : https://www.setinvestnow.com/th/knowledge/article/9-paying-debt-or-investing-first

80 Views