ลงทุนอะไรดี? ใช้กองทุนรวมเป็นที่พักเงินแทนบัญชีออมทรัพย์

กองทุนรวม คือ เครื่องมือในการลงทุน (investment vehicle) สำหรับผู้ลงทุนรายย่อย ที่ประสงค์จะนำเงินมาลงทุนในตลาดเงินตลาดทุน  แต่ติดขัดด้วยอุปสรรคหลายประการ ที่ทำให้การลงทุนด้วยตนเองไม่สามารถได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ต้องการ เช่น

  • มีทุนทรัพย์จำนวนจำกัด ไม่สามารถกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเภทได้มากพอ เพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุน หรือ
  • ไม่มีประสบการณ์ ความรู้ ความชำนาญในการลงทุน หรือ
  • ไม่มีเวลาจะศึกษา ค้นหา และติดตามข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจการลงทุน

กองทุนรวม จึงเป็นเครื่องมือในการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ มีการจัดการลงทุนอย่างเป็นระบบ โดยมีจุดมุ่งหมาย   ให้การลงทุนได้รับผลตอบแทนที่ดีสุด ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนยอมรับได้

ใช้กองทุนรวมเป็นที่พักเงินแทนบัญชีออมทรัพย์

เพื่อน ๆ ที่ยังฝากเงินในบัญชีออมทรัพย์ ลองพิจารณาขยับขยายเงินไปไว้ในกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงต่ำ และมีสภาพคล่องสูง เช่น กองทุนพันธบัตรระยะสั้น และกองทุนรวมตลาดเงินกันไหมครับ เกณฑ์การเลือกกองทุน คือ ให้หากองทุนที่มีนโยบายรักษาเงินต้น โดยอาจให้ผลตอบแทนประมาณ 0.7-1.5% ต่อปี* มาพิจารณาเลือกกองทุน ซึ่งการลงทุนกับกองทุนรวมมักให้ผลตอบแทนสูงกว่าการฝากเงินในบัญชีออมทรัพย์ที่ให้ดอกเบี้ยประมาณ 0.5% ต่อปี รวมถึงพิจารณาในส่วนของสภาพคล่อง มีหลายกองทุนที่โอนเงินค่าขายหน่วยลงทุนในวันที่ T+1 คือ ขายกองทุนวันนี้ เงินเข้าบัญชีในวันรุ่งขึ้น ซึ่งนับว่ามีสภาพคล่องสูงทีเดียวครับ

สิ่งที่ต้องทำความเข้าใจและใช้ความระมัดระวังในการใช้กองทุนรวมเป็นที่พักเงินแทนบัญชีออมทรัพย์

ระยะเวลาในการเปลี่ยนเป็นเงินสดของกองทุนรวมตราสารหนี้

หากเป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น เมื่อขายออกจะได้รับเงินสดในวันทำการถัดไป (T+1) ส่วนกองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง บางกองทุนอาจจะต้องรอ 2 วันทำการ (T+2) หรืออาจมีข้อจำกัดตามแต่ที่กองทุนนั้นๆ ระบุไว้

ความผันผวนของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) กองทุนรวมตราสารหนี้

เนื่องจากผู้จัดการกองทุนมักจะลงทุนในตราสารหนี้ (หุ้นกู้, พันธบัตร) ที่ซื้อขายในตลาดรอง ซึ่งจำเป็นต้องมีการแสดงราคาตลาดให้เป็นปัจจุบัน (Mark to Market) ตามราคาที่มีการซื้อขายในตลาดในแต่ละวัน ทำให้มีโอกาสที่ NAV จะลดลงหากราคาตราสารหนี้ลดลง จากสาเหตุต่างๆ ดังนี้

  • การผิดนัดชำระหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้
  • อันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ที่ลดลงจากสถานะการดำเนินงานของผู้ออกตราสารหนี้
  • อัตราดอกเบี้ยตราสารหนี้ฉบับใหม่ๆ ที่เพิ่มขึ้น ทำให้ราคาตราสารหนี้เดิมต้องลดราคา เพื่อให้ผู้ซื้อรายใหม่ได้รับผลตอบแทนใกล้เคียงกับตราสารหนี้ออกใหม่
  • อัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลง กรณีมีการนำเงินไปลงทุนต่างประเทศ

การเปลี่ยนแปลงของภาวะอัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยจะมีการปรับขึ้นลงตามสภาวะเศรษฐกิจ ในภาวะดอกเบี้ยขาขึ้น ราคาหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้ ณ สิ้นวัน อาจปรับตัวลดลงจนทำให้นักลงทุนมีโอกาสขาดทุนหรือได้ผลตอบแทนลดลง ในขณะที่การฝากเงินในบัญชีออมทรัพย์มีโอกาสได้ดอกเบี้ยที่ปรับสูงขึ้น

ที่มา : https://www.setinvestnow.com/th/knowledge/article/4-pros-and-cons-of-4ways-to-store-cash

105 Views