Fund Fact Sheet คืออะไร ? คนอยากลงทุนกองทุนต้องรู้และเข้าใจ ก่อนตัดสินใจ ลงทุนอะไรดี?

Fund Fact Sheet ก็คือ หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุน เพื่อให้นักลงทุนศึกษาข้อมูลและเปรียบเทียบกับกองทุนประเภทเดียวกันของหลายๆ บลจ. ก่อนการตัดสินใจลงทุน โดยให้ข้อมูลสำคัญดังนี้

1) ข้อมูลทั่วไป เช่น ประเภทกองทุน นโยบายลงทุน ระดับความเสี่ยง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
2) ผลการดำเนินงานของกองทุน คิดเป็น % ย้อนหลัง 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 5 ปี หรือตั้งแต่จัดตั้ง เทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อดูความสามารถในการบริหารกองทุน
3) การกระจายการลงทุนในตราสารประเภทต่างๆ เช่น เงินสด ตราสารหนี้ หุ้น
4) สัดส่วนการลงทุนในพอร์ตลงทุนของกองทุน ว่าลงทุนในตราสารหนี้หรือหุ้นรายตัวในสัดส่วนเท่าไหร่บ้าง แต่ทั้งนี้ นักลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มก่อนการตัดสินใจลงทุนด้วยนะครับ

ข้อมูลอะไรบ้างใน Fund Fact Sheet ที่ควรดู

1.ข้อมูลเบื้องต้นของกองทุนรวม

(1) ข้อมูลของวันไหน ให้สังเกตจากด้านมุมบนขวามือ ว่าเป็นข้อมูลที่อัพเดทหรือไม่

(2) ชื่อกองทุนรวม ตรวจสอบชื่อกองทุนว่าใช่กองที่เราสนใจ ถูกต้องหรือไม่

(3) ประเภทของกองทุนรวม เป็นกองทุนประเภทไหน

(4) นโยบายการจ่ายปันผล และความถี่ในการเปิดซื้อขาย ดูว่ากองทุนนี้จ่ายปันผลหรือไม่ เป็นกองทุนเปิดหรือกองทุนปิด หากเป็นกองทุนเปิดจะซื้อขายได้ทุกวันทำการ

คลิก ดูรูปตัวอย่าง

2. ระดับความเสี่ยงของกองทุนรวม โดยจะมีความเสี่ยงทั้งหมด 8 ระดับ

ซึ่งต้องดูระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของตนเองว่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของกองทุนรวมที่เราจะลงทุนหรือไม่ ทั้งนี้สามารถดูระดับความเสี่ยงของตนเองได้จากการทำแบบประเมินความเสี่ยงนั่นเอง

คลิก ดูรูปตัวอย่าง

3. นโยบายการลงทุน

  • สินทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุน มีการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดบ้าง
  • กลยุทธ์ในการบริหารกองทุนรวม เป็นประเภท Active หรือ Passive (กองทุน Active คือลงทุนให้ผลตอบแทนเอาชนะดัชนีชี้วัด ส่วนกองทุน Passive คือลงทุนให้ผลตอบแทนใกล้เคียงตามดัชนีชี้วัด)
  • ดัชนีชี้วัด (Bench mark) ของกองทุนรวม ดัชนีที่ใช้ในการเปรียบเทียบผลงานกองทุนรวม

คลิก ดูรูปตัวอย่าง

4. ผลการดำเนินงานย้อนหลัง

ดูผลการดำเนินงานย้อนหลัง และมีการเทียบกับ Benchmark หรือดัชนีชี้วัดของกองทุนรวม ว่ากองทุนรวมสามารถทำผลงานได้ดีกว่าหรือไม่

คลิก ดูรูปตัวอย่าง

5. สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่กองทุนรวมลงทุน

  • ในส่วนแรก ดูว่ากองทุนรวมนั้นลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใด เป็นสัดส่วนเท่าไหร่บ้าง
  • ในส่วนที่สอง ดูรายชื่อสินทรัพย์ที่มีการลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

คลิก ดูรูปตัวอย่าง

6. อัตราค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมของกองทุนรวมจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

(1) ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม คิดเป็น % ต่อปีของ NAV เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกองทุน เช่น ค่าธรรมเนียมการจัดการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ นายทะเบียน โดยจะถูกคิดและหักออกทุกวัน

(2) ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน คิดเป็น % ของมูลค่าซื้อขาย เช่น ค่าธรรมเนียมการขาย การรับซื้อคืน การสับเปลี่ยน ซึ่งจะถูกคิดรวมในราคาซื้อขายแล้ว ค่าใช้จ่ายส่วนนี้จะไม่กระทบกับเงินทรัพย์สินของกองทุนรวม แต่จะกระทบกับผลตอบแทนที่เราจะได้รับ

คลิก ดูรูปตัวอย่าง

7. ข้อมูลการซื้อขายหน่วยลงทุน

กองทุนรวมแต่ละกองจะมีการกำหนดวันเวลา และจำนวนเงินขั้นต่ำของการซื้อ-ขายหน่วยลงทุน

คลิก ดูรูปตัวอย่าง

 

PDF รีวิว Fund Fact Sheet

 

ที่มา : https://knowledge.bualuang.co.th/knowledge-base/how-to-read-fundfactsheet/

211 Views