จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน พัฒนาทักษะอาชีพขับเคลื่อนจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิต

จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน พัฒนาทักษะอาชีพขับเคลื่อนจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิต

20 กรกฎาคม 2564 จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ผู้แทนภาคส่วนต่าง ๆ และประชาชน ได้พร้อมใจกันด้วยความสมัครสมานสามัคคี จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพขับเคลื่อนจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ เทศบาลตำบลทาปลาดุก โดยมี นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และพิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพขับเคลื่อนจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุข ของประชาชนเป็นสำคัญ และทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคงประชาชน มีความผาสุกร่มเย็น รวมทั้งสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริต่าง ๆดังพระปฐม บรมราชโองการ ความว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” จังหวัดลำพูนร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน และเทศบาลตำบลทาปลาดุก ได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพขับเคลื่อนจิตอาสา พัฒนาคุณภาพชีวิตเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา
ในการนี้ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน จัดพิธีถวายชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ อันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดกิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาทักษะอาชีพกลุ่มแรงงานนอกระบบ ประกอบด้วย
1) ฝึกอบรมหลักสูตรการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร จำนวน 20 คน
2) ฝึกอบรมหลักสูตรการค้าขายสินค้าออนไลน์ จำนวน 20 คน
และจัดกิจกรรมศูนย์ช่างประจำชุมชนเทิดไท้องค์ราชัน 80 พรรษา เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะอาชีพนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มแรงงานนอกระบบ ให้มีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีระหว่างวันที่ 20 – 22 กรกฎาคม 2564 ณ เทศบาลตำบลทาปลาดุก

94 Views

010101.jpg

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน