วว. จัดประชุมออนไลน์ ACM 18 ของสมาชิกในกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ร่วมกันอย่างยั่งยืนในอนาคต

วว. จัดประชุมออนไลน์ ACM 18 ของสมาชิกในกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ร่วมกันอย่างยั่งยืนในอนาคต

ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดการประชุม The 18th Meeting of the Asian Consortium for the Conservation and Sustainable Use of Microbial Resources (ACM 18) ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM Meeting โดยวัตถุประสงค์หลักของการจัดประชุมครั้งนี้มุ่งเน้นเกี่ยวกับประเด็น 1.การหารือถึงแนวทางการดำเนินงานร่วมกันของประเทศสมาชิก 2.การรายงานสถานะภาพและผลการดำเนินงานของศูนย์เก็บรักษาสายพันธุ์จุลินทรีย์ของประเทศสมาชิก และ 3.ผลของกิจกรรมที่ได้ดำเนินการร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ร่วมกันอย่างยั่งยืนในอนาคต ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ด้านอาหาร เกษตร และอุตสาหกรรม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 89 คน จาก 28 หน่วยงานของสมาชิกในกลุ่มประเทศอาเซียน ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2564
อนึ่ง วว. โดย ศูนย์ความหลกหลายทางชีวภาพ มีหน่วยงานที่ดำเนินงานวิจัยและพัฒนา รวมทั้งให้บริการด้านจุลินทรีย์ ได้แก่ 1.ศูนย์จุลินทรีย์ ที่เป็นแหล่งกลางรวบรวมเก็บรักษาสายพันธุ์จุลินทรีย์นอกถิ่นกำเนิดที่มีประโยชน์ในการเกษตร อุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้มาตรฐาน ISO 9001 : 2008 นอกจากนี้ยังเป็นหน่วยบริการด้านจุลินทรีย์ (service culture collection) แห่งเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นโดย UNESCO เมื่อปี พ.ศ. 2519 ให้ทำหน้าที่เป็นศูนย์ฯ ในระดับภาคพื้นเอเชียอาคเนย์และเป็นศูนย์เครือข่ายระดับโลก (UNESCO World Network of Microbiological Resources Centre-MIRCEN ) ดำเนินกิจกรรมงานวิจัยและงานบริการด้านจุลินทรีย์เพื่อการอนุรักษ์และการใช้ 2.ศูนย์นวัตกรรมผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรม หรือ
Innovative Center for Production of Industrially used microorganisms (ICPIM) สำหรับเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสร้างธุรกิจใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการ มุ่งเป้าระยะยาวชดเชยการนำเข้าหัวเชื้อให้ได้ 100% สำหรับการวิจัยพัฒนา ผลิต บริการ ด้านอาหารและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากโพรไบโอติก/พรีไบโอติก ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับคนไทย สร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการและเศรษฐกิจของประเทศ
วว. พร้อมให้บริการและคำแนะนำที่ปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ สอบถามรายละเอียดเพิ่่มเติม ได้ที่ โทรศัพท์ 0 2 577 9000 ,0 2577 9058 โ ทรสาร 0 2577 9058, 0 2577 9009 Call Center 0 2577 9300 e-mail : tistr@tistr.or.th

82 Views

1626763003394.jpg

กองประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย