องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) โดยสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (ส.คช.) ร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดการประชุมช้างแห่งชาติ 2564 ในหัวข้อ “ช้างในกาลหน้า” ในระหว่างวันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2563 โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดฯ

นายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนัก สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ เปิดเผยว่า หลายปีมานี้รายได้หลักของประเทศไทยมาจากการท่องเที่ยว และหนึ่งในนั้นคือการท่องเที่ยว ‘ปางช้าง’ ที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจที่จะเข้ามาดูความสามารถของช้างและเยี่ยมชมธรรมชาติ แต่ในปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับช้างประสบปัญหาหนัก เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตั้งแต่ปี 2562 ทำให้ธุรกิจท่องเที่ยวหลายแห่ง รวมถึงธุรกิจท่องเที่ยวปางช้างต้องลดจำนวนลูกจ้าง/ค่าจ้างลง ปางช้างบางแห่งที่ให้บริการช้างเช่าต้องปล่อยให้ช้างกลับบ้าน กอปรกับในช่วงที่ผ่านมาช้างเดินทางกลับบ้านเป็นจำนวนมากก่อให้เกิดปัญหาพื้นที่อยู่อาศัยของช้างไม่เพียงพอ ส่งผลให้ช้างขาดแคลนอาหารและไม่ได้รับการดูแลจากสัตวแพทย์อย่างทั่วถึง นอกจากนี้ควาญช้างบางคนต้องไปทำอาชีพอื่นเพื่อหารายได้มาดูแลช้าง ทำให้ไม่สามารถดูแลช้างได้อย่างเต็มที่ สุขภาพช้างแย่ลง ซึ่งตามหลักสวัสดิภาพ ช้างต้องได้รับการเลี้ยงและดูแลให้อยู่ในสภาะที่เหมาะสม ได้รับน้ำและอาหารอย่างเพียงพอ มีสุขอนามัยที่ดี และมีที่อยู่อาศัยสะดวกสบาย
ผอส.คช. กล่าวต่อไปอีกว่า ส.คช. ในฐานะเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ดูแลและบริบาลช้างที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด – 19 ร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจัดประชุมโครงการ “ช้างในกาลหน้า” ประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็นเรื่องสถานการณ์ของช้าง โดยเฉพาะด้านผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระหว่างนักวิชาการและคนในวงการช้าง จะร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาช้างที่ได้รับผลกระทบ และแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ช้างที่เกิดขึ้นในรอบปี เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในการร่วมกันปกป้องและอนุรักษ์ช้าง อีกทั้งยังถือเป็นการเปิดโอกาสให้นักวิชาการได้นำเสนอความก้าวหน้าทางวิชาการเกี่ยวกับสุขภาพช้างได้อีกทางหนึ่งด้วย

สำหรับการจัดประชุมโครงการ “ช้างในกาลหน้า” ประจำปี 2564 จะจัดขึ้นขึ้นในวันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM ตามมาตรการของรัฐบาล ท่านที่สนใจเข้าร่วมรับฟังประชุมได้ที่ Join Zoom Meeting : https://zoom.us/j/92315483680?pwd=bk1SUzlyaULtUy9aekhTOXRqQmY1QT09 , Meeting ID: 92315483680 Passcode: 272614

189 Views

171864469_3940321742714124_2273751961741742768_n.jpg

wansit