ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประกาศ เรื่อง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา/พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจำ ที่เกษียณอายุเนื่องจากอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2564) จำนวน 34 ราย ดังนี้
ข้าราชการ ได้แก่ 1. นางสาวจันทร เพ็ชรอำไพ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 2. รศ.ดร.อุบลรัตน์ หวังรักษ์ดีสกุล 3. นายถนอมศักดิ์ อรรถสิษฐ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4. นางสาวแสงดาว เทียมทัน สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา 5. นางพรรณราย เหรียญอัมพร 6. นางพิรพรรณ์ แจ้งอรุณ สำนักงานอธิการบดี
พนักงานมหาวิทยาลัย ได้แก่ 7. นายนิวัติ สุขศิริสันต์ 8. นางสุจิตรา จิรธรรมประดับ 9. นางสาวดรุณี ไชยรักษ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 10. ศ.ดร.วิไล รังสาดทอง 11. ศ.ดร.สอาด นิวิศพงศ์ 12. ผศ.ดร.เพ็ญจา จิตจำรูญโชคไชย คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 13. รศ.สมจิตร์ วิริยานนท์ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ 14. นางกุศลิน บัวแก้ว คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 15. อาจารย์ ดร.ชาณาณินฐ์ สัจจชยพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ 16. อาจารย์ ดร.จิตกร กนกนัยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 17. รศ.สถาพร ชาตาคม 18. รศ.ดร.วัลลภ พัฒนพงศ์ 19. รศ.ดร.สุนทรี เด่นเทศ 20. ผศ.ไพรัตน์ สถิรยากร 21. นางศรินทิพย์ งามถิ่น วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 22. นางสาวรื่นฤดี ไชยวิชิตกุล สำนักหอสมุดกลาง 23. นายพงษ์ศักดิ์ อยู่ผ่อง 24. นางอรวรรณ เบ็ญจชัยพร 25. นางสุกัญญา ฉัตรเฉลิม 26. นางลัดดา มุกดาสนิท 27. นางสาวสายสุดา ธนสารนนท์ 28. นายอนันต์ วัฒนา สำนักงานอธิการบดี 29. นายศรมัลก์ อมรหิรัญ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา 30. ผศ.มานพ คงคานิธิ 31. ผศ.ศวุฒ บุศยอังกูร 32. นายสุทิน สุขเจริญ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลูกจ้างประจำ ได้แก่ 33. นางสมจิตร สุขมณี และ 34. นายวิโรจน์ เพ็งเลีย

91 Views

reมจพ.-กทม.-Pano-flatten.jpg

prkmutnb