วว. ให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจร

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและและนวัตกรรม (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค เสริมแกร่งผู้ประกอบการไทย ให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจร ในรูปแบบ One stop service รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสารสกัดฟ้าทะลายโจร มอก.2928-2562 และมาตรฐานยาสมุนไพรไทย Thai Herbal Pharmacopoeia : (THP) รวมถึงวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

350 Views

post-poster-11111111.jpg

กองประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย