พัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้พิการ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ร่วมกับ ชมรมคนหูหนวกจังหวัดลำพูน เสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้พิการ สาขา การทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม ให้กับผู้พิการทางหู ระหว่างวันที่ 3 – 5 กันยายน 2564 จำนวน 20 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เพื่อส่งเสริมความรู้การประกอบอาชีพแก่คนหูหนวกจังหวัดลำพูน เป็นการอาชีพให้กับผู้พิการ สามารถนำไปจำหน่าย สร้างรายได้ให้ชุมชน อันเป็นการพัฒนาทักษะ ในการประกอบอาชีพ ทำให้ผู้เข้าร่วมอบรม มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้ และอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งเป็นการฝึกอบรมภายใต้ กิจกรรมฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กิจกรรมฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ได้รับเป้าหมายในการดำเนินงาน จำนวน 100 คน ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วทั้งสิ้น 4 สาขา 6 รุ่น จำนวน 126 คน และจะดำเนินการฝึกอบรมในรุ่นสุดท้าย สาขา การประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม อีกจำนวน 20 คน ในวันที่ 15 -17 กันยายน 2564 ผู้ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลดงดำ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

77 Views

อาหาร01.jpg

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน