สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เร่งยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขันทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ให้กับแรงงาน เพื่อสร้างมาตรฐานในการประกอบอาชีพ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เดินหน้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน 12 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เพื่อสร้างมาตรฐานในการประกอบอาชีพ และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานพร้อมเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ เพื่อขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบชีพ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ได้รับเป้าหมายในการดำเนินงานทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ภายใต้โครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน จำนวน 650 คน ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วทั้งสิ้น 13 สาขา 46 ครั้ง จำนวน 660 คน ทั้งนี้ ใบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ได้จัดเตรียมมาตรการในการดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ในการรองรับตลาดแรงงานด้านอุตสาหกรรมในจังหวัดลำพูน และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบกิจการ และตลาดกำลังแรงงานที่กำลังเจริญเติบโตขึ้นให้คลอบคลุมทุกสาขาอาชีพ โดยเฉพาะ สาขาอาชีพ ตำแหน่งงาน หรือลักษณะงาน ที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะหรือต้องใช้ผู้มีความรู้ความสามารถซึ่งต้องดำเนินการโดยผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗ จำต้องมีการสนับสนุนและผลักดันในสถานประกอบกิจการ และแรงงานในสาขาอาชีพดังกล่าว เล็งเห็นถึงความสำคัญปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง

67 Views

ทดสอบ.jpg

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน