มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย จะจัดการประกวดสุนทรพจน์ ประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป ได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ในการนำเสนอสุนทรพจน์เพื่อนำเสนอให้เห็นความสำคัญและจำเป็นของ “ซื้อขายบ้านอย่างมืออาชีพต้องรู้จักวิธีประเมินค่า” มีหลักเกณฑ์และรายละเอียดดังนี้:

หัวข้อ “ซื้อขายบ้านอย่างมืออาชีพต้องรู้จักวิธีประเมินค่า” ประเภท 1. มัธยมศึกษา (ตอนต้น ตอนปลายและ ปวช.) 2. อุดมศึกษา (ปวส. ปริญญาตรี) 3. ประชาชนทั่วไป (รวมผู้ศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป) หลักเกณฑ์ 1. ความยาวของสุนทรพจน์คือ
• ไม่น้อยกว่า 500 คำ สำหรับชั้นมัธยมศึกษา พร้อมคลิปวิดิโอกล่าวสุนทรพจน์ ถ่ายครึ่งตัวแต่งกายชุดนักเรียน
• 1,000 คำ สำหรับระดับอุดมศึกษา พร้อมคลิปวิดิโอกล่าวสุนทรพจน์ ถ่ายครึ่งตัวแต่งกายชุดนักศึกษา
• 1,500 คำ สำหรับประชาชนทั่วไป พร้อมคลิปวิดิโอกล่าวสุนทรพจน์ ถ่ายครึ่งตัวแต่งกายชุดสุภาพ
(แต่ละระดับส่งทั้งข้อความ พร้อมคลิปวิดิโอกล่าวสุนทรพจน์) 2. สุนทรพจน์ ให้มีเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องกับหัวข้อที่จัดประกวด เพื่อให้สังคม และบุคคลทั่วไปเล็งเห็นถึงความสำคัญและจำเป็นของการ “ซื้อขายบ้านอย่างมืออาชีพต้องรู้จักวิธีประเมินค่า” 3. เกณฑ์การตัดสินขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของเนื้อหา ความคิดริเริ่ม เนื้อหากระชับได้ใจความ การใช้สำนวนภาษาไทย
ถูกต้องตามอักขรวิธี เหมาะสมและสละสลวย สื่อความหมายชัดเจน 4. ผู้ที่สนใจสามารถส่งสุนทรพจน์เข้าประกวดได้คนละ 1 เรื่อง คลิปวิดิโอ แต่งกายชุดนักเรียน นักศึกษา สำหรับประชาชนทั่วไปแต่งกายชุดสุภาพ รางวัล 1. รางวัลชนะเลิศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ทุนการศึกษา 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลพระราชทาน นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ทุนการศึกษา 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลพระราชทาน ประชาชนทั่วไป รางวัลเงินสด 40,000 บาท พร้อมโล่รางวัลพระราชทาน
2. รางวัลชมเชย

ในทุกระดับ ๆ ละ 5 รางวัล ๆ ละ 2,000 บาท รวมอีก 15 รางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ เงื่อนไข: 1. ผู้มีสิทธิส่งบทความเข้าประกวด ได้ แก่ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ข้าราชการ และ ประชาชนทั่วไป
ไม่จำกัดอายุ เพศหรืออาชีพ 2. สุนทรพจน์ทุกเรื่องที่ส่งเข้าประกวด ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของมูลนิธิฯ ที่จะใช้เพื่อประโยชน์ต่อสังคม 3. ผลการตัดสินของคณะกรรมการการตัดสินถือเป็นอันยุติ คณะกรรมการ ดร. โสภณ พรโชคชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย ดร. ถนอมวงศ์ ล้ำยอดมรรคผล อดีตนายก สมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย ผศ. ศิวาวิทย์ สำเร็จผล มหาวิทยาลัยปทุมธานี คุณสุทัศน์ วัฒนกุลชาติ กรรมการ มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย ศ.ดาโต๊ะ สรี ดร.สัมพันธ์ รัฐแพทย์ กรรมการ มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย คุณกมลภัทร แสวงกิจ ผู้จัดการใหญ่ประจำประเทศไทย DDproperty.com กำหนดเวลา ประชาสัมพันธ์ไปตามหน่วยงานต่าง ๆ ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ส่งสุนทรพจน์ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2564 ประกาศผลภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 มอบรางวัล ในปี 2565 แต่ยังไม่อาจกำหนดวันได้ แหล่งค้นคว้าข้อมูล www.thaiappraisal.org www.area.co.th

22 Views

1.jpg

pop