มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS 65 เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2565 รายละเอียดดังนี้
TCAS รอบ 1 Portfolio โควตาเรียนดี โควตา Portfolio ครั้งที่ 1 เปิดรับสมัครวันที่ 1 ตุลาคม – 1 ธันวาคม 2564 ครั้งที่ 2 เปิดรับสมัครวันที่ 25 ธันวาคม – 10 มกราคม 2565 และโควตากีฬา/ศิลปวัฒนธรรม/นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์/หุ่นยนต์/เด็กดีมีคุณธรรม รายละเอียดจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง
TCAS รอบที่ 2 Quota โควตาพื้นที่ โควตาเครือข่าย หรือโควตาอื่นๆของคณะ/วิทยาลัย เปิดรับสมัครวันที่ 11 มกราคม 2565 – 10 เมษายน 2565 โครงการรับตรงใช้คะแนน GAT/PAT /คะแนนวิชาสามัญ 9 วิชา เปิดรับสมัครวันที่ 1 มีนาคม 2565 – 10 เมษายน 2565 โครงการรับตรงสอบข้อเขียน (รับวุฒิ ม.3 ม.6 ปวช. และ ปวส.) เปิดรับสมัครวันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 1 มีนาคม 2565 โครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดี วุฒิ ปวช. และ ปวส. เปิดรับสมัครวันที่ 1 – 28 เมษายน 2565
TCAS รอบที่ 3 Admission เปิดรับสมัครวันที่ 2 – 10 พฤษภาคม 2565 สามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ ทปอ. www.mytcas.com
TCAS รอบที่ 4 Direct Admission โครงการรับตรง (รอบสมทบพิเศษ) สำหรับผู้มีวุฒิ ปวช. และ ปวส. เปิดรับสมัครวันที่ 11 พฤษภาคม – 12 มิถุนายน 2565 ทั้งนี้กำหนดการรับสมัครของแต่ละคณะแตกต่างกัน โปรดตรวจสอบจากประกาศการรับสมัครของคณะอีกครั้ง
รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ http://www.admission.kmutnb.ac.th โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1626,1627 กลุ่มงานรับสมัครเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

16 Views

48890.jpg-1.jpg

prkmutnb