คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) วิทยาเขตระยอง เปิดรับสมัครนักศึกษาโควตาเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2565 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 4 ปี จำนวน 3 สาขา ได้แก่
1. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(BCom) รับจำนวน 30 คน
2. สาขาวิชาการบัญชี (BAcc) รับจำนวน 120 คน
3. สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ (BIBLA) รับจำนวน 400 คน
คุณสมบัติผู้สมัคร กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้าย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือ กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้าย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในปีการศึกษา 2564 และมีระดับผลการเรียนเฉลี่ย (เกรดเฉลี่ย – GPA) ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
-สมัครออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้– 1 ธันวาคม 2564 ทาง http://www.admission.kmutnb.ac.th (เฉพาะผู้สมัครระดับปริญญาตรี 4/5 ปี ต้องลงทะเบียนใช้งานระบบTCAS 65 ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป)
-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 14 ธันวาคม 2564 ที่ http://www.fbakm.com
-สอบสัมภาษณ์ วันที่ 18 ธันวาคม 2564
-ประกาศผลการสอบคัดเลือก วันที่ 22 ธันวาคม 2564
-ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ Clearing House วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565
-ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565
-กำหนดวันชำระเงิน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://fbakm.com Facebook : คณะบริหารธุรกิจ มจพ.วิทยาเขตระยอง โทรศัพท์ 038-627-021 , 061-583-0775 , 065-641-5585 ศูนย์ประสานงาน กรุงเทพฯ 02-555-2000 ต่อ 3236 และ 080-594-0573

ขวัญฤทัย ข่าว

128 Views

re-ป้ายระยอง-TON_9822.jpg-1.jpg

pr