รศ.ดร.สันชัย อินทพิชัย ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านพัฒนากิจการมหาวิทยาลัยและระบบงานพัสดุ ประธานคณะกรรมการจัดสร้างศาลาปฏิบัติธรรม และโครงการสร้างสวนป่ากลางกรุง วัดมัชฌันติการาม พร้อมด้วย ผศ.ดร.กฤษชัย ศรีบุญมา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการมหาวิทยาลัยเพื่อความยั่งยืน อ.ดร.สราวุฒิ สืบแย้ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการคลังและกิจการทั่วไป ผศ.ดร.ภูริน หล้าเตจา อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ นางรัชฎา ธิโสภา ที่ปรึกษาสำนักงานอธิการบดี นางสาวเบญจมาศ จงรักษ์ ผู้อำนวยการกองงานสำนักงานสภามหาวิทยาลัย และนางจารุวรรณ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้อำนวยการกองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมคณะร่วมพิธีพุทธาภิเษกพระนิรันตรายจำลอง ณ ศาลาปฏิบัติธรรมโครงการสร้างสวนป่ากลางกรุง วัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย) รายนามพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ (1) พระราชพัฒนากร (หลวงพ่อสมชาย) วัดปริวาสราชสงคราม (2) พระราชสิทธิวิมล (หลวงพ่อถนอม) วัดสุทัศนเทพวราราม (3) พระนันทวิริยาภรณ์ (หลวงพ่ออ่าง) วัดใหญ่สว่างอารามณ์ (4) พระครูไพบูลย์รัตนาภรณ์
(หลวงพ่อสมบูรณ์)วัดหงส์รัตนาราม (5) พระครูวศินปริยัตยากร (พระอาจารย์โชดดี) วัดไก่เตี้ย (6) พระครูวิมลญาณอุดม (พระอาจารย์ติว) วัดมณีชลขัณฑ์ (7) พระครูพิสุทธิวรากร วัดบางคลาน (8) พระครูสมุห์คำนวณ ปริสุทฺโธ วัดแก้วเจริญ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2564

72 Views

พิธีพุทธ_5.jpg.1.jpg

pr