8 สิงหาคม 2022
Home » วว. จับมือ 5 พันธมิตรภาครัฐ/เอกชน จังหวัดฉะเชิงเทรา ส่งเสริมสนับสนุนนำผลงาน R&D บริหารจัดการวัสดุเหลือทิ้ง – ขยะชุมชน ไปใช้ประโยชน์ภายใต้ BCG โมเดล

Related Stories

Subscribe for notification