#วว #อว #นวัตกรรมเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตร #จังหวัดยโสธร #องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

You Missed