#วว #อว #โอทอป #แปรรูป #เครื่องจักร #กล้วยฉาบ #สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย