บริษัท อีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ Eminent Air รับมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัล CSR-DIW Continuous Award 2023 ในโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนเพื่อเป้าหมายการฟื้นฟูและยกระดับเศรษฐกิจและสังคม (CSR-DIW to Covid-19 Relief) ประจำปี 2566 จากกระทรวงอุตสาหกรรมต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ตอกย้ำมาตรฐานและความมุ่งมั่นในการดำเนินกิจการร่วมกับชุมชนและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต
นางสาวมัณฑกา จริโมภาส ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท อีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้แทนในการรับมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัล CSR-DIW Continuous Award 2023 มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการ (CSR-DIW) ได้กล่าวถึงรางวัลนี้ว่า อีมิแน้นท์แอร์ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายเครื่องปรับอากาศแบรนด์ไทย ได้ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องตามข้อกำหนดและปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม แสดงให้เห็นความมุ่งมั่นในการรักษามาตรฐานการดำเนินธุรกิจมุ่งเน้นถึงการรับผิดชอบต่อสังคม การมีส่วนร่วมในชุมชน โดยยึด 7 แนวทางสำหรับ ได้แก่ การกำกับดูแลองค์กร, การดูแลเรื่องสิทธิมนุษย์ชน, การปฏิบัติด้านแรงงาน, การดูแลสิ่งแวดล้อม, การดำเนินงานอย่างเป็นธรรม, การดูแลและใส่ใจต่อผู้บริโภค และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ซึ่งอีมิแน้นท์แอร์ให้ความสำคัญและพัฒนาในทุกด้าน ตั้งเป้ารักษามาตรฐานของบริษัท เพื่อให้ได้คุณภาพและมาตรฐานเกณฑ์ CSR-DIW Continuous อย่างต่อเนื่องทุกปี
ที่ผ่านมาอีมิแน้นท์แอร์มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง จึงดำเนินกิจกรรมให้สอดคล้องกับลักษณะธุรกิจและขีดความสามารถขององค์กร โดยได้ให้วิศวกรฝ่ายเทคนิคและช่างบริการ ที่มีทักษะความเชี่ยวชาญด้านเครื่องปรับอากาศ ลงพื้นที่ถ่ายทอดความรู้เทคนิคการล้างและบำรุงรักษา พร้อมสาธิตวิธีการล้างเครื่องปรับอากาศ ให้แก่บุคลากร นักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจ ได้เรียนรู้และได้ฝึกปฏิบัติ นอกจากนี้ยังได้มอบชุดอุปกรณ์การทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศให้กับวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เพื่อเป็นอุปกรณ์ชุดฝึกอบรมระหว่างการเรียนการสอน หวังพัฒนานักเรียน นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริง มีความเชี่ยวชาญด้านเครื่องปรับอากาศให้ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน และอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศของประเทศได้ในอนาคต

500405.jpg

ADVERTISEMENT

Email

Glur Agency