ข่าวประชาสัมพันธ์

ดั๊บเบิ้ล เอ เปิดบ้านต้อนรับนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

ดั๊บเบิ้ล เอ เปิดบ้านต้อนรับน้อง ๆ สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ระดับชั้น ปวส.2 เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตเยื่อและกระดาษ ณ โรงงานดั๊บเบิ้ล เอ จ.ปราจีนบุรี ที่เลือกใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรชั้นนำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้ทราบถึงขั้นตอนการผลิตกระดาษคุณภาพ และวัตถุดิบที่มาจากไม้ปลูกของเกษตรกร โดยไม่รบกวนไม้จากป่าธรรมชาติ และโมเดลการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า (Circular Economy) โดยน้อง ๆ ได้ชมการบรรยายที่นำเสนอด้วยรูปแบบภาพยนตร์ระบบ 4 มิติ นับเป็นกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน เพิ่มพูนประสบการณ์ใหม่ ๆ และสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป สำหรับสถานศึกษาหรือองค์กรที่สนใจเข้าเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะ สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://openhouse.doubleapaper.com/

3.24-ภาพข่าวเปิดบ้านคณะเทคนิคปราจีนฯ.jpg

Email

da1991