วันศุกร์, พฤษภาคม 17, 2024
Latest:
ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม สภาผูแทนราษฎร ศึกษาดูงาน มจพ.

ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กล่าวต้อนรับ นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ประธานคณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม สภาผูแทนราษฎร และคณะกรรมาธิการอุตสาหกรรมและคณะ เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับ การปฏิบัติการเทคโนโลยี ผลงานวิจัย และนวัตกรรมอุตสาหกรรม โดยมี รศ.ดร.ณัฐพงศ์ มกระธัช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกายภาพ มจพ. และที่ปรึกษาประธานประจำคณะกรรมาธิการ กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 อาคารนวมินทรราชินี เพื่อศึกษาดูงานด้านงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อสร้างองค์วามรู้และแนวคิดจากผลงานต่าง ๆ ไปพัฒนา หรือให้การช่วยเหลือ และสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ทั้งนี้ ได้เข้าเยี่ยมชมอุทยานเทคโนโลยี ศูนย์ปฎิบัติการเทคโนโลยีและนวัตกรรมระบบราง ศูนย์ปฏิบัติการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ สถาบันเทคโนโลยีอวกาศนานาชาติเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อัจริยะและนวัตกรรมดิจิทัล ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมยานยนต์สมัยใหม่ และสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขวัญฤทัย ข่าว/สมเกษ ถ่ายภาพ

1000003706.jpg

Email

prkmutnb