วันศุกร์, พฤษภาคม 17, 2024
Latest:
ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มจพ. รับสมัคร ป.โท และ ป.เอก ภาคการศึกษาที่ 1/67

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเครือข่ายดิจิทัลและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ภาควิชา
การบริหารเครือข่ายดิจิทัลและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัคร ช่วงที่ 3 ระหว่างวันที่ 11 มีนาคม – 12 พฤษภาคม 2567 รายละเอียดดังต่อไปนี้
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท)
1) หลักสูตรในเวลาราชการ แผน 1 แบบวิชาการ แบบ 1 ข เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น. ค่าเทอม คิดตามหน่วยกิตที่ลงทะเบียน โดยประมาณ 20,000 บาทต่อเทอม [CODE : MDNS] โดยจำแนกเป็น 2 หลักสูตร คือหลักสูตรนอกเวลาราชการ แผน 2 แบบวิชาชีพ เรียนค่ำ เวลา 18.00 – 21.00 น. ค่าเทอม เหมาจ่าย 45,000 บาทต่อเทอม [CODE : S-MDNS ค่ำ] 2) หลักสูตรนอกเวลาราชการ แผน 2 แบบวิชาชีพ เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
ค่าเทอมเหมาจ่าย 45,000 บาทต่อเทอม [CODE : S-MDNS เสาร์-อาทิตย์] รายละเอียดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท) : https://www.itd.kmutnb.ac.th/itd-admission/master/MDNS/

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก)
1) หลักสูตรในเวลาราชการ แผน ก แบบ 2.1 เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น. ค่าเทอม คิดตามหน่วยกิตที่ลงทะเบียน โดยประมาณ 40,000 บาทต่อเทอม [CODE : DDNS] รายละเอียดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) : https://www.itd.kmutnb.ac.th/itd-admission/doctor/DDNS/

สมัครออนไลน์ https://grad.admission.kmutnb.ac.th/ หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากภาควิชาโดยตรง Line : https://lin.ee/SzZvEz9

ช่วง-3-2567.jpg.2.jpg

Email

prkmutnb