ข่าวประชาสัมพันธ์

มจพ. เจ้าภาพประชุมคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม (สัญจร) ครั้งที่ 2/2567

ศ.ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย ศ.ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวต้อนรับ ศ.ดร. นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ประธานกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) และผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม (สัญจร) ครั้งที่ 2/2567 ระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2567 โดยปีนี้ มจพ. เป็นเจ้าภาพจัดประชุม มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาแนวทางแก้ไขปัญาการบริหารงานวิจัย ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและนวัตกรรม โดยวันที่ 1 เมษายน 2567 เดินทางไปโครงการสามคลอง สามราชธานี” ได้แก่ 1. พระพุทธบาทลอยฟ้า พิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดบางอ้อยช้าง ตามรอยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ชุมชนบ้านส่วยอ้อย 2. สำเร็จ บุญหนัก ศักดิ์ใหญ่ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ แดนอารยธรรมลุ่มน้ำสามคลอง สามราชธานี 3. แปลงใหญ่ทุเรียน อำเภอบางกรวย ความหลากหลายทางชีวภาพ จังหวัดนนทบุรี 4. นกแก้วโม่ง วัดสวนใหญ่ การอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่านอกเขตอุทยาน ความหลากหลายทางชีวภาพ จังหวัดนนทบุรี และวันที่ 2 เมษายน 2567 ศ.ดร. นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ประธานกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม บรรยายพิเศษ “ทิศทางการบริหารงานวิจัยของประเทศ และการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย” จากนั้น เยี่ยมชมนิทรรศการ “65 ปี มจพ. พลิกโฉม พลิกความคิด สู่ความยั่งยืน” เยี่ยมชมศูนย์วิจัย และโรงงานต้นแบบ สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย – ฝรั่งเศส คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และอทุยานเทคโนโลยี

TON_7671_1.jpg.1.jpg

Email

ิิprkmutnb