ข่าวประชาสัมพันธ์

มจพ. เปิดรับสมัครนักศึกษา สอบตรง สำหรับผู้เรียนดี เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 2 – 3 ปี

อุทยานเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม สำนักงานอธิการบดี มจพ. จังหวัดระยอง เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 2 – 3 ปี จัดการเรียนการสอน
ณ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง มีรายละเอียดในการรับนักศึกษา ดังนี้
เป็นโครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาสสำหรับผู้เรียนดี วุฒิ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2567 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่และระบบอัตโนมัติ สำหรับรอบเรียนในเวลาราชการ และ รอบเรียนนอกเวลาราชการ
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาช่างยนต์
ช่างกล ช่างกลโรงงาน ช่างแมคคาทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ช่างเครื่องมือวัด ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม และช่างเทคนิคปิโตรเลียม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
เปิดรับสมัครโครงการคัดเลือกตรงเพื่อกระจายโอกาส ตั้งแตในวันที่ 1 เมษายน . 2567 ถึง วันที่ 20 พฤษภาคม 2567
สมัครได้ที่ลิงก์ https://stdadmis2.kmutnb.ac.th/ApplyStart?ReturnUrl=%2f
และประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 22 พฤษภาคม 2567
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรม
โทร. 038-627-000 ต่อ 5606 ติดตามข่าวสารได้ที่ Line@ NAAT หรือ facebook : NAAT KMUTNB

2024-3-1-t-1711956692238.jpg

Email

prkmutnb