วันศุกร์, พฤษภาคม 17, 2024
Latest:
ข่าวประชาสัมพันธ์

มจพ. จัดประชุมสามัญ สออ.ประเทศไทย ประชุมสามัญ ทปอ.และสมาคม ทปอ ประจำปี 2567

ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กล่าวต้อนรับ ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธาน สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจำประเทศไทย (สออ.) ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และอธิการบดีมหาวิทยาลัยสมาชิก ร่วมการประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และการประชุมสามัญสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ครั้งที่ 2/2567 และการประชุมสามัญสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย (สออ. ประเทศไทย) ครั้งที่ 1/2567 ในวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2567 ณ ห้องราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ศ.ดร.เสาวณิต สุขภารังษี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.กฤษชัย ศรีบุญมา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการมหาวิทยาลัยเพื่อความยั่งยืน กล่าวรายงาน ผลการดำเนินคณะกรรมการพันธกิจสากล เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Sustainable University Network Thailand, Sun Thailand) การดำเนินงานคณะกรรมการวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ ผลการดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษา พร้อมด้วยการนำเสนอ เรื่อง “ความร่วมมือส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านคอร์รัปชันในระดับอุดมศึกษา” โดยคุณวิเชียร พงศธร ประธานกรรมการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย ต่อด้วยการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Paper คือหนึ่งในแสนยานุภาพเชิงวิชาการและวิจัยของประเทศนั้นๆ” โดย ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และนายกสมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย (TSME) จากนั้นเยี่ยมชมนิทรรศการ “65 ปี มจพ. พลิกโฉม พลิกความคิด สู่ความยั่งยืน” และการมอบรางวัลผลงานด้านความยั่งยืนดีเด่น ประเภทบทความวิชาการ และโปสเตอร์ ในงานประชุมวิซาการ SUN Thailand ครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

TON_0304.1.2.jpg

Email

prkmutnb