เอสวีแอล กรุ๊ป (SVL Group) ได้ตระหนักและมองเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เดินหน้าสนับสนุนกิจกรรมลดภาวะโลกร้อน ภายใต้โครงการ SVL – How To ทิ้ง ทิ้งขยะให้ถูกที่ ถูกวิธี เผยผลสำเร็จปี 2566 ได้รับใบประกาศเกียรติคุณโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) จากกิจกรรม SVL – How To ทิ้ง ทิ้งขยะให้ถูกที่ ถูกวิธี ของอาคารเอสวีแอล เฮ้าส์ ประจำปี 2566 โดยได้รับการประเมินว่าสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 5.700 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

โครงการ SVL – How To ทิ้ง ทิ้งขยะให้ถูกที่ ถูกวิธี เป็นโครงการที่เอสวีแอล กรุ๊ป มุ่งส่งเสริมและรณรงค์ให้พนักงานในองค์กรรู้จักการทิ้งขยะให้ถูกที่และถูกวิธี โดยมีการให้ความรู้ พร้อมจัดเตรียมถังขยะแต่ละประเภทตามแต่ละชั้นในพื้นที่อาคาร SVL House เพื่อให้พนักงานทุกคนได้มีส่วนร่วมในการการลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ตั้งแต่ต้นทาง ก่อนรวบรวมนำส่งต่อให้แก่หน่วยงานที่รับจัดการขยะรีไซเคิล ตอกย้ำความมุ่งมั่นขององค์กรในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างความยั่งยืน

SVLGroup.jpg

Email

Napaporn Punnak