เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ให้แก่ผู้รับการฝึกโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จังหวัดลำพูน โดยมีนายเกรียงศักดิ์ ธรรมวัตร นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงาน และมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพ แก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จังหวัดลำพูน ผู้เข้ารับการฝึก เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

สำหรับพิธีมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชน ประพฤติดี มีคุณธรรมแต่ขาดโอกาสให้ได้มีโอกาสรับการศึกษาและการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง จนสามารถประกอบอาชีพที่สุจริตได้ตามอัตภาพของตน และให้เยาวชนเจริญเติบโตเป็นพลเมืองดีของชาติ รู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น และสังคม มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งคุณธรรมล้ำค่าดังกล่าว คู่ควรแก่การที่จะได้มีการปลูกฝังไว้ในสายเลือดของเยาวชนไทยทุกคน สู่การพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปในอนาคต ซึ่งจะมอบให้แก่ผู้รับการฝึกโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จังหวัดลำพูน

ADVERTISEMENT

ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน ได้พิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกที่มีคุณสมบัติขอรับทุนจากมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯเพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อช่วยเหลือ แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในระหว่างการฝึกอบรมให้แก่ผู้รับการฝึก ที่มีฐานะทางครอบครัวยากจน จำนวน 19 ทุน ในหลักสูตรต่างๆ ประกอบด้วย 1) หลักสูตร ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กเพื่อการพาณิชย์ จำนวน 5 คน 2) หลักสูตร ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ จำนวน 5 คน 3) หลักสูตร ช่างซ่อมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ จำนวน 3 คน และ4) หลักสูตร ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม(ผ้า) จำนวน 6 คน

นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯเพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาเยาวชนของชาติ ให้มีการพัฒนาที่สมบูรณ์ทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการศึกษาที่เป็นรากฐานสำคัญของคุณภาพชีวิต จึงได้มอบ ทุนการศึกษาอบรมอย่างต่อเนื่องทุกระดับการศึกษา ทุกอำเภอทั่วประเทศ โดยให้ทุนการศึกษาวิชาชีพระยะสั้นหลักสูตรไม่เกิน 1 ปี ทุนละ 4,500 บาท โดยทางมูลนิธิฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญ ในการพัฒนาประเทศต่อไป

113.jpg

Email

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน