สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) จัดพิธีมอบสัมฤทธิบัตรแก่ 92 ผู้สำเร็จหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 7 และ กิจกรรมนำเสนอผลงานของผู้เข้าอบรมเพื่อแสดงวิสัยทัศน์การขับเคลื่อนสังคมเศรษฐกิจดิจิทัลของผู้นำยุคดิจิทัล ซึ่งผู้อบรมได้นำองค์ความรู้จากหลักสูตรฯ มาบูรณาการต่อยอดและพัฒนาองค์กร สังคม และประเทศชาติ เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศต่อไป

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบสัมฤทธิบัตรพร้อมกล่าวแสดงความยินดี แก่ ผู้สำเร็จหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 7 จำนวน 92 ราย ก่อนร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานของผู้เข้ารับการอบรมร่วมกับคณะผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายภาคส่วน อาทิ ม.ร.ว.จัตุมงคง โสณกุล, คุณยู่สิน จินตภากร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม, รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม , คุณธีรนันท์ ศรีหงส์ ประธานกรรมการกำกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, พล.ท.ธงชัย รอดย้อย รองเสนาธิการทหารบก, นพ.สกานต์ บุนนาค รองอธิบดีกรมการแพทย์, ดร.ชิษณุชา บุดดาบุญ รองอธิบดีกรมการข้าว, คุณณัฐพงศ์ ดิษยบุตร รองปลัดกรุงเทพมหานคร, พญ.ลลิตยา กองคำ รองเลขาธิการ สปสช. , คุณอโรชา นันทมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม, คุณปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี , คุณจารุพรรณ อินทรรุ่ง ผู้ช่วยเลขาธิการ กลต. , ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน กรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) , ดร. ปิยะนุช สัมฤทธิ์ นายกสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย และ คุณวัลภา สถิรชวาล ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย , คุณกำพล โชคสุนทสุทธิ์ นายกสมาคมส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม, คุณปฐมภพ สุวรรณศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไทยคม , ดร.ตุลย์ วงศ์ศุภสวัสดิ์ ผู้จัดการใหญ่ บมจ. เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด ฯลฯ พร้อมแลกเปลี่ยนทัศนะและมอบข้อเสนอแนะให้กับผลงาน จากทั้ง 4 กลุ่ม ได้แก่ Digital Economy : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและวิสาหกิจชุมชนด้วย Government Wallet , Digital Manpower : Digital Workforce Development Plan for Healthcare , กลุ่ม Digital Society : How to drive “Chom Thong, Chiang Mai” to be one of the Top 10 Smart Cities in the world? และ Digital Transformation : Thailand Quantum แห่งชาติ ซึ่งต่างได้รับการชื่นชมในผลงานที่จะสามารถต่อยอดไปสู่การเป็นกลไกสำคัญช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลต่อไปในอนาคต

ADVERTISEMENT

พลอากาศเอก ประจิน เปิดเผยว่า การเร่งขับเคลื่อนและส่งเสริมให้ประเทศไทยมีความพร้อมและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่าง เร่งขับเคลื่อนและพัฒนาโครงการพื้นฐานดิจิทัล รวมถึงส่งเสริมสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มรายได้ให้ประชาชนและยกระดับเศรษฐกิจของประเทศ ควบคู่ไปกับการให้ความรู้แก่ภาคประชาชนเพื่อยกระดับการพัฒนาทักษะดิจิทัลและการเรียนรู้ในระบบดิจิทัล เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจนพัฒนาระบบเศรษฐกิจสังคมนวัตกรรมดิจิทัล รวมทั้งดึงดูดการลงทุนด้านดิจิทัล และใช้นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้บริหารระดับสูงจากหลักสูตร Digital CEO จะเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศในระยะต่อไป

ด้าน ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ depa กล่าวว่า depa ความมุ่งขับเคลื่อนให้ประเทศไทยก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ โดยทุกภาคส่วนมีขีดความสามารถในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ รวมไปถึงการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม ตลอดจนสร้างโอกาสและเตรียมความพร้อมให้กับผู้บริหารภาครัฐและภาคเอกชน สามารถประยุกต์ใช้ทคโนโลยีดิจิทัลขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญในการดำเนินการหลักสูตร Digital CEO อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 สร้างผู้นำยุคดิจิทัล รวมกว่า 600 ราย ไม่เพียงแค่สร้างผู้นำยุคดิจิทัลที่แกร่งทั้งความรู้และการก้าวทันเทคโนโลยีของผู้บริหารที่เข้าร่วมหลักสูตรเท่านั้น แต่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือผู้บริหารรัฐและเอกชนอย่างเข็มแข็ง และพร้อมที่จะก้าวไปด้วยกันในการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศต่อไป

depa มุ่งมั่นเสริมแกร่งผู้นำดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้บริหารระดับสูง ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่สนใจเข้ารับการอบรมในหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 8 สามารถติดตามกำหนดการเปิดรับสมัครได้ที่ www.depa.or.th

DSC_6963.jpg

Email

PR_News

By PR_News