วันจันทร์, พฤษภาคม 20, 2024
Latest:

ครุศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะครุศาสตรฯ มจพ. ขยายเวลาส่งผลงาน “การประชุมวิชาการคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 15 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 10

คณะครุศาสตร์อุตสาหกร

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะครุศาสตร์ฯ มจพ. ประชุมร่วมและตรวจห้องปฏิบัติการรับรองวิชาชีพ กว. หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 5 ปี

ดร.ปิยะ กรกชจินตนากา

Read More