“โออิชิ” จัดโครงการ “น้ำดื่มสะอาด” ปีที่ 5 ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ชุมชน