ข่าวประชาสัมพันธ์

มูลนิธิวัคซีนเพื่อประชาชน ผนึก สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย รณรงค์ ป้องกัน รู้ทันโรค IPD และปอดอักเสบ เนื่องในวันปอดอักเสบโลก (World Pneumonia Day 2022)

รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์ทวี โชติพิทยสุนนท์ กรรมการและปฏิคมสมาคมโรคติดเชื้อ ในเด็กแห่งประเทศไทย กรรมการมูลนิธิวัคซีนเพื่อประชาชน (ที่ 4 จากซ้าย) ร่วมกับ ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ นายกสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย กรรมการมูลนิธิวัคซีนเพื่อประชาชน (ที่ 3 จากซ้าย) และ นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์ ประธานกรรมการมูลนิธิวัคซีนเพื่อประชาชน และอดีตอธิบดีกรมควบคุมโรค (ที่ 4 จากขวา) ร่วมงานแถลงข่าว “เดินหน้าประเทศไทย สู่การป้องกันโรค IPD” รณรงค์ให้ความรู้ เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส สาเหตุสำคัญก่อให้เกิดโรคไอพีดี (IPD) และเรียนรู้การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันโรคอย่างถูกวิธี พร้อมเดินหน้าส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กไทยต่อเนื่อง ส่งมอบวัคซีน IPD 3,000 โด๊ส ภายใต้โครงการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส (IPD) เพื่อเด็กกลุ่มเสี่ยงปีที่ 7 เพื่อให้เด็กไทยได้รับวัคซีน IPD กันถ้วนหน้า ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ จ.นนทบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

IPD_104.JPG

Email

MT