K-HA

“เคหะสุขประชา” ลงนามความร่วมมือ “เอ็นที” วางโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้เช่าครอบคลุมมิติการอยู่อาศัย-การทำงาน

บริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหา…

เคหะสุขประชา ผนึก อว. ลงนามความร่วมมือ เสริมสร้างทักษะประกอบอาชีพ และบริการจัดการชีวิต กลุ่มครัวเรือนเปราะบาง

นายพิษณุพร อุทกภาชน์ ประธานเจ้…