รศ.ดร.พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขารับใช้สังคม จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)เข้ารับโล่พระราชทานรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ และการประชุมวิชาการระดับชาติ ปอมท. ประจำปี พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง จากผลการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ และการประชุมวิชาการระดับชาติ ของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ประจำปี พ.ศ. 2565 มีจำนวน 5 ท่าน จากหลายๆ มหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติอาจารย์ในระดับอุดมศึกษาที่มีผลงานโดดเด่นด้านการสอนและการถ่ายทอดความรู้แก่ศิษย์ เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและอุทิศตนอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ให้ปรากฏเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมสืบไป

129003.jpg50.50.jpg

Email

kmutnb