มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมเยาวชนนำเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อภาครัฐ ภายใต้แนวคิด “ละเลย เลยรุนแรง” เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการยุติความรุนแรงต่อเด็ก โดยสามารถแสดงความคิดเห็นต่อหน่วยงานภาครัฐด้วยตนเองให้กับ 4 กระทรวงหลัก อันได้แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งกิจกรรมนี้ได้มีการมุ่งเน้นในประเด็นการ “ละเลย เลยรุนแรง” ต่อเด็ก ในด้านต่างๆ ได้แก่ 1. ด้านร่างกายและจิตใจ 2. ด้านสิ่งแวดล้อมความปลอดภัย 3. ด้านการศึกษาและการวางแผนชีวิต และ 4. ด้านการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบต่อสังคม ในวันที่ 18 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ในรูปแบบ Onsite และ Online (Live streaming) ณ ศูนย์ฝึกอบรมมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

สอบถามข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ ติดต่อ คุณวิภาวี ริ้วสุวรรณ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย 08-1494-5498

ADVERTISEMENT

แกนนำเยาวชน-2-1-1-1.jpg

Email

Yingpipat Saenyakul